تغذیه گیاهان
drGiah

هورمون سیتوکنین

نقش سیتوکنین در گیاه : هورمون سیتوکنین در مرحله طویل شدن سلول یا بزرگ شدن آن تأثیر می‌گذارد. ولی اینکه اثر رونق بخشی یا باز دارنده

تغذیه گیاهان
drGiah

هورمون جیبرلین

هورمون جیبرلین : هورمون جیبرلین در درشت کردن میوه استفاده می شود. نقش جیبرلین در گیاه : مهم ‌ترین کاربرد این هورمون در بالا بردن میزان

تغذیه گیاهان
drGiah

هورمون اکسین

هورمون اکسین: هورمون اکسین اولین گروه هورمون گیاهی هستند که کشف شدند و مورد استفاده قرار گرفته است.  مراکز عمده ساخته شدن اکسین بافت ‌های مریستمی

تغذیه گیاهان
drGiah

هورمون اتیلن

هورمون اتیلن نقش اتیلن در گیاه: استفاده از  هورمون اتیلن در برخی گیاهان که شاخه‌های آن‌ها معمولاً عمودی رشد می‌کند و زمین گرایی منفی دارد در

تغذیه گیاهان
drGiah

هورمون آبسیزیک اسید

هورمون آبسیزیک اسید : هورمون آبسیزیک اسید اغلب به صورت مصنوعی در گیاهان آپارتمانی استفاده نمی شود. نقش آبسیزیک اسید در گیاه : اسید آبسیزیک عامل