مشکلات مهم ساقه گوجه در گلخانه

اسکلروتینیا= پوسیدگی سفید بوتریتیس= کپک خاکستری گال سفید =اگروباکتریوم دلیل همه موارد رطوبت بالا، عدم چرخش هوا بین بوته ها,اختلاف دمای شبانه روز هستش. فقط هم